Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Celem niniejszej polityki prywatności jest określenie zasad na jakich pozyskiwane i przetwarzane są dane osobowe w Waytogrow. Polityka prywatności określa także jaki jest cel pozyskania tych danych i dlaczego są one potrzebne Waytogrow.
Administrator uczestniczy w IAB (Interactive Advertising Bureau – Związek Pracodawców Branży Internetowej), tj. organizacji zajmującej się zrzeszaniem podmiotów z branży internetowej, której celem jest podejmowanie działań na rzecz reprezentacji interesów tych podmiotów, działań promocyjnych i ochrony prawnej. Waytogrow uczestniczy i akceptuje założenia i zasady przyjęte przez IAB w ramach IAB Europe Transparency & Consent Framework, czyli strukturze, której celem jest utworzenie standardu przetwarzania danych osobowych i zunifikowanie zasad ich przetwarzania, w celu ich lepszej ochrony.

II. Definicje

Administrator/Spółka/Waytogrow – administrator danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO; Administratorem danych osobowych jest Waytogrow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000706495REGON: 361397727NIP: 6751517416, kapitał zakładowy: 5.000,- zł;

Dane Osobowe – są to informacje, które pozwalają na dokonanie identyfikacji osoby fizycznej (Użytkownika), pozyskane przez Administratora w sposób określony w niniejszej polityce prywatności; zakres Danych Osobowych pozyskanych na temat Użytkownika określa pkt VI polityki prywatności;
Pliki Cookies, Identyfikatory – oznacza to niewielkie pliki informacyjne, które stanowią identyfikator Użytkownika pozwalające na jego odseparowanie i wyróżnienie spośród innych użytkowników danej witryny internetowej oraz ustalenie sposobu korzystania przez niego z witryny internetowej; Pliki Cookie i inne Identyfikatory są wysyłane przez stronę internetową do Użytkownika i instalowane na jego urządzeniu końcowym, np. komputerze, laptopie, telefonie komórkowym, tablecie;

Użytkownik – oznacza to osobę, której Dane Osobowe są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Plików Cookies lub innych Identyfikatorów u Administratora;
Wydawca – właściciel lub podmiot zarządzający daną stroną internetową, za pośrednictwem której instalowane są u Użytkownika Pliki Cookies lub inne Identyfikatory należące do Wydawcy lub Administratora, który w imieniu Waytogrow zbiera Dane Osobowe oraz realizuje za Waytogrow obowiązek informacyjny.

III. Dane Administratora – kontakt

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Waytogrow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000706495REGON: 361397727NIP: 6751517416, kapitał zakładowy: 5.000,- zł; Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej – adres: Waytogrow Sp. z o.o., Al. Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa;
 • poczty elektronicznej – adres: [email protected]

Administrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych i łatwiejszej komunikacji powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].

IV. Cel przetwarzania Danych Osobowych, podstawa przetwarzania Danych Osobowych

W ramach współpracy Waytogrow z Wydawcami lub w ramach własnych działań marketingowych, w urządzeniach końcowych Użytkowników, po wyrażeniu przez nich zgody, mogą być instalowane Pliki Cookie lub inne Identyfikatory, za pomocą których gromadzone są Dane Osobowe. W zależności od treści i zakresu udzielonej przez Użytkownika zgody Dane Osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w następujących celach:

 1. dostosowywania wyświetlanych reklam na stronach internetowych na podstawie bieżącej aktywności Użytkowników. Administrator dostosowuje wyświetlane Użytkownikowi przez Wydawcę reklamy, w tym w ramach współpracy z Wydawcą, optymalizując i sugerując Wydawcy min. czas ich wyświetlania, liczbę wyświetlanych reklam, przy wykorzystaniu danych o urządzeniu końcowym Użytkownika, jego systemie operacyjnym, intensywności korzystania ze strony internetowej, bez konieczności tworzenia i wykorzystywania w tym celu profili marketingowych Użytkowników;
 2. identyfikacji Użytkowników i tworzenia na podstawie ich aktywności na stronach internetowych ich profili marketingowych – profili zainteresowań, profili demograficznych, profili intencji zakupowych; profile marketingowe są tworzone w oparciu o interakcje podejmowane przez Użytkowników na stronach internetowych, otwierane przez nich strony, uruchamiane reklamy, wypełniane formularze; profile marketingowe są przez Administratora tworzone na potrzeby optymalizacji wyświetlania spersonalizowanych reklam i treści pozareklamowych (np. artykułów, rankingów produktów lub usług) na stronach internetowych (cel wskazany w pkt [3] poniżej);
 3. dostosowania i optymalizacji wyświetlanych Użytkownikom przez Wydawcę zindywidualizowanych reklam i treści pozareklamowych w oparciu o profile marketingowe Użytkowników;
  Administrator we współpracy z Wydawcą, bazując na stworzonych przez siebie profilach marketingowych, będzie optymalizował proces wyświetlania Użytkownikom przez Wydawcę spersonalizowanych reklam i treści pozareklamowych, tak aby proces ich wyświetlania był jak najbardziej efektywny i dostosowany do indywidualnego profilu i zainteresowań Użytkownika;
 4. wspierania rozwoju narzędzi programistycznych Administratora;
 5. prowadzenia statystyk w tym:
  • statystyk trafności i efektywności kierowanego do Użytkowników przekazu reklamowego,
  • statystyk trafności i efektywności kierowanych do Użytkowników treści pozareklamowych,
  • statystyk zainteresowania poszczególnymi treściami wyświetlanymi na stronach internetowych przez poszczególne grupy Użytkowników;
  • tworzenia raportów i badań rynkowych;
 6. zapewnianiu bezpieczeństwa stron internetowych, przeciwdziałaniu oszustwom, identyfikacji i rozwiązywaniu problemów natury technicznej związanych z funkcjonowaniem strony internetowej i emisją na niej treści oraz reklam;
 7. technicznej emisji zawartości stron internetowych;
  strony internetowe w celu prawidłowego wyświetlania treści wymagają pozyskania pewnych danych o Użytkowniku – np. o jego adresie IP, jego przeglądarce internetowej, rozdzielczości ekranu;
 8. kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego – na potrzeby odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania.
 9. prowadzenia marketingu własnego;

Podstawą operacji przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt [1 – 5] oraz pkt [9] jest każdorazowa zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych w tych celach oraz instalację w urządzeniu końcowym Użytkownika Plików Cookie albo innych Identyfikatorów. Zgoda na to działanie jest udzielana poprzez zaznaczenie odpowiednich pozycji na stronie internetowej Wydawcy dla pkt [1 – 5] oraz stronie internetowej Waytogrow dla punktu [9].
Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie zgodnie z treścią udzielonych przez nich zgód na przetwarzanie Danych Osobowych, co oznacza, iż jakiekolwiek operacje przetwarzania danych osobowych niemające oparcia w zgodzie wyrażonej przez Użytkownika nie będą przezeń realizowane, chyba że Administrator będzie je wykonywał w oparciu o inną niż zgoda Użytkownika podstawę prawną, np. w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
Podstawą operacji przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt [6 – 9] jest prawnie uzasadniony interes Administratora:

 • w przypadku pkt [6] jest nim możliwość tworzenia i prowadzenia anonimowych statystyk efektywności działań marketingowych podejmowanych przez Administratora i Wydawców, np. optymalizacji wyświetlanych reklam; czynności te nie wpływają w żaden sposób na prawa i wolności Użytkowników, a umożliwiają wyłącznie ocenę skuteczności funkcjonowania witryny internetowej w kontekście wyświetlanej zawartości i reklamowej, rozumianej jako ustalenie zasięgu działania danej treści (np. popularności artykułu czy reklamy);
 • w przypadku pkt [7] jest nim obowiązek zapewnienia przez administratora odporności i bezpieczeństwa strony internetowej, narzędzi programistycznych oraz systemów gromadzenia danych osobowych przed nieuprawnionymi osobami trzecimi, a także usuwanie błędów związanych z funkcjonowaniem strony internetowej;
 • przypadku pkt [8] jest nim konieczność wyświetlania stron internetowych w sposób prawidłowy, tzn. taki w którym wszystkie elementy strony internetowej wyświetlają się w zamierzony i poprawny sposób, np. są odpowiedniej wielkości, umożliwiają Użytkownikowi poprawną i skuteczną interakcję z witryną, np. wypełnianie formularzy;
 • w przypadku pkt [9] polegający na możliwości kontaktu z Państwem, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz utrzymaniu relacji biznesowych.

Na potrzeby realizacji wymienionych powyżej celów przetwarzania Administrator może wykorzystywać domyślne ustawienia przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu końcowym Użytkownika i informacje przez nie wysyłane, do identyfikacji danego Użytkownika i jego urządzenia końcowego spośród innych użytkowników danej witryny internetowej. Administrator przy pomocy funkcjonalności Plików Cookie lub innych Identyfikatorów może też pobierać dodatkowe informacje o Użytkowniku i jego urządzeniu końcowym, które nie są domyślnie wysyłane przez to urządzenie końcowe, w celu jego identyfikacji na podstawie unikatowego zbioru indywidualnych informacji o tym urządzeniu końcowym – np. zainstalowanych i używanych czcionkach, rozdzielczości ekranu.

Podanie Danych Osobowych i umożliwienie instalacji Plików Cookies lub innych Identyfikatorów jest całkowicie dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych i instalację Plików Cookies lub innych Identyfikatorów skutkować będzie niemożliwością dostosowania wyświetlanej Użytkownikowi na witrynach Wydawców zawartości i reklam do jego preferencji oraz tworzenia profili marketingowych i indywidualizacji wyświetlanych treści.

V. Pliki Cookie, Identyfikatory

Pliki Cookie i inne Identyfikatory służą Wydawcy i Waytogrow do rozpoznawania i identyfikowania Użytkowników, kiedy odwiedzają witryny internetowe Wydawców, w celu umożliwienia lepszego dostosowania reklam i zawartości takiej witryny do zainteresowań i oczekiwań Użytkowników. Identyfikatory służą także Waytogrow do tworzenia anonimowych statystyk odwiedzeń witryn i weryfikacji, które treści cieszyły się zainteresowaniem użytkowników.

Pliki Cookie umożliwiają też znacznie wygodniejsze korzystanie z interfejsu strony internetowej, np. umożliwiają przechowanie w pamięci ustawienia preferencji wyświetlania treści i interakcję ze stroną internetową. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Plików Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

VI. Jakie Dane Osobowe są gromadzone?

Administrator pozyskuje Dane Osobowe przy wykorzystaniu Plików Cookie lub innych Identyfikatorów, instalowanych w urządzeniach końcowych Użytkowników za pośrednictwem witryn należących do Wydawców. Dane Osobowe dotyczą sposobu zachowania Użytkowników na stronach internetowych, co obejmuje: zasięg, częstotliwość odwiedzin witryny i czas ich odwiedzin, tematykę przeglądanych artykułów, kategorie odwiedzanych serwisów, informacje o kliknięcia w reklamę, jej rodzaju, treści i charakterystyce klikanych kreacji reklamowych, informacje o rodzajach reklamy wyświetlanej Użytkownikowi.

Informacje pozyskiwane przez Administratora obejmują także dane adres IP urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Użytkownika, rodzaju urządzenia końcowego, wersję jego przeglądarki, rozdzielczość ekranu, zainstalowane czcionki, informacje o wykorzystywanym systemie operacyjnym, dane geolokalizacyjne. W przypadku formularza kontaktowego (cel przetwarzania Danych Osobowych określony w pkt IV ppkt [3] gromadzone dane obejmują Państwa adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko.

VII. Odbiorcy Danych Osobowych

Dane Osobowe zebrane przez Administratora mogą zostać przekazane do współpracujących ze Spółką podmiotów, w tym następujących odbiorców:

 1. Wydawców – w związku ze współpracą przy obsłudze i optymalizacji treści na należących do nich witrynach internetowych – jako odrębnych administratorów danych osobowych;
 2. dostawców technologii – dostawców usług serwerowych, hostingowych, podmiotów oferujących rozwiązania informatyczne umożliwiające wyświetlenie reklam i zawartości na witrynach internetowych oraz prowadzenie statystyk interakcji i odwiedzin Użytkowników – jako podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Administratora;
 3. IAB – w związku z uczestnictwem w IAB Europe Transparency & Consent Framework, na potrzeby oceny zgodności sposobu przetwarzania ze standardami wyznaczonymi przez IAB Europe Transparency & Consent Framework.
  Każdorazowo Administrator dba o to aby przekazanie Danych Osobowych któremukolwiek z odbiorców odbywało się w sposób bezpieczny, przy zachowaniu wszystkich technicznych wymogów.

VIII. Przekazywanie Danych Osobowych poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

Państwa Dane Osobowe mogą zostać udostępnione poza obszar EOG lub na rzecz organizacji międzynarodowych, przy czym każdorazowo takie udostępnienie odbywa się z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Dane Osobowe są przekazywane partnerom i kontrahentom Spółki mającym siedzibę poza EOG, jeśli:

 1. podmiot ten ma siedzibę w kraju, który stosownie do decyzji Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
 2. w umowach zawartych przez Administratora z tym podmiotem zostały zastosowane standardowe klauzule ochrony danych UE; w celu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych UE stosowanych przez Spółkę, prosimy o kontakt z IOD lub Spółką.

IX. Okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą w Spółce przetwarzane:

 • do momentu skorzystania przez Państwa z przysługujących Państwu praw skutkujących obowiązkiem zaprzestania dalszego przetwarzani danych osobowych;
 • do momentu ustawienia odpowiednich ustawień przeglądarki w zakresie przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Plików Cookie lub innych Identyfikatorów wykluczających taką możliwość;
  Przy czym niezależnie od powyższego, Dane Osobowe nie będą przetwarzane u Administratora dłużej niż przez okres 18 miesięcy.

X. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane Osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  • celu przetwarzania;
  • kategorii odnośnych danych osobowych;
  • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
  • informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, wywierającej skutki prawne (lub w podobny istotny sposób wpływające na Użytkowników) o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie prowadzi tego typu działań.
 2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego Danych Osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”) :
  • Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. [a] RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • Dane Osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 4. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • Użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.
 5. Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”).
 6. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane Osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 7. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądać, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust.1 lit [a] RODO, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 9. W celu skorzystania z pozostałych wymienionych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem, w formie podanej w sekcji: „Dane Administratora – kontakt”.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego powołanego w celu ochrony danych osobowych.

XI. Zasady bezpieczeństwa

Administrator nie gromadzi danych wrażliwych, takich jak dane rasowe, etniczne, na temat przekonań religijnych, światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych biometrycznych i dotyczących stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Współpraca Administratora z Wydawcami nie jest oparta o witryny, których treści przeznaczone byłyby dla osób poniżej 16 roku, tym samym system Administrator nie gromadzi celowo żadnych danych osobowych osób poniżej 16 roku życia.
Administrator nie gromadzi także żadnych danych, których przetwarzanie mogłoby powodować szkody moralne lub materialne. W systemie Administratora przetwarzane są wyłącznie dane wskazane w pkt VI. „Jakie Dane Osobowe są gromadzone?”.

Zgromadzone Dane Osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach dedykowanych, a dostęp do nich mają tylko upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.
Informacje o Użytkownikach, niezawierające wszakże danych mogących służyć do bezpośredniej identyfikacji Użytkowników, są udostępniane tylko podmiotom wskazanym w pkt VII przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa ich przetwarzania.

Is your head full of unanswered questions? Get them here!

contact form icon contact form icon contact form icon contact form icon contact form icon

   Klikając przycisk "Wyślij", akcpetujesz politykę prywatności Waytogrow .